FAGOMRÅDENE

1-2 år

2-3år

Skolestartere

KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST

Øve begrepsforståelse. Samtaler med barna, gjentar og bekrefter det de sier, og viser til konkrete ting. høytlesning, fortellinger, rim, regler og sanger i hverdagen og i samlingsstunder bruke språk, ord og uttrykk aktivt i alle hverdagssituasjoner/ tegn til tale Gjenkjenne konkrete symboler, bilder, ord, bokstaver, tekst og farger. Enkle sanger, rim, regler, rytme og bevegelse Peke og billedbøker tilgjengelig.

Barn oppmuntres til å fortelle fra hverdagsliv og fantasi. Barna oppmuntres til å gjenfortelle regler, rim, sanger, historier og Leke med språk-Fabulere   Gi barna tilgang på ulike bøker. Vi leser alderstilpassede bøker, faktabøker og billedbøker Spille enkle spill Få erfare bruk av bokstaver og tall i hverdagen Vi foreteller eventyr med konkreter og flannelograf og dramatiserer med barna. Kunne uttrykke følelser og behov

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

KROPP BEVEGELSE HELSE

legge til rette for, og motiverer barna til å bruke kroppen aktivt legge til rette for mestringsopplevelser gå turer i ulikt terreng   ha aktiviteter hvor barna, gjennom lek, øver på kroppsbeherskelse, motorikk, koordinasjon og balanse ute og inne. bruke sanger og danser som benevner de ulike kroppsdelene Vi er nøye med hygiene, lære barna viktigheten av håndvask.. Vi tilbyr variert kosthold. Vi er en 5 om dagen barnehage med fokus på hjemmelaget mat Hvile hver dag

legge til rette for, og motiverer barna til å bruke kroppen aktivt legge til rette for mestringsopplevelser Gå turer i ulikt terreng ha aktiviteter hvor barna, gjennom lek, øver på kroppsbeherskelse, motorikk, koordinasjon og balanse ute og inne bruke sanger og danser som benevner de ulike kroppsdelene lære barna viktigheten av håndvask og gode toalettrutiner Øve seg på påkledning. Vi tilbyr variert kosthold. Barna får delta i matlaging og får smøre selv. Vi snakker om hva som er sunt/usunt. Vi er en 5 om dagen barnehage med fokus på hjemmelaget mat Hvile hver dag

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

KUNST KULTUR KREATIVITET

samtale med barna om de ulike uttrykkene de har skapt la barna bli kjent med ulike folkeeventyr, fabler og fortellinger gå på teater/ museer, Frognerparken, zoologiskmuseum, litteraturhuset o.l la barna prøve ut ulike materialer som maling, fargeblyanter, papir, plastelina, garn og ulike naturmaterialer.   Gi rom og vise muligheter til kreativ tenkning/sanseopplevelser bruke musikk og sang i samlinger og lek dramatisere for og med barna gi barna tilgang på utkledningutstyr som klær, vesker, sko, hatter Karneval og barnas egne utstillinger. Få et forhold til barnekultur

samtale med barna om de ulike uttrykkene de har skapt la barna bli kjent med ulike folkeeventyr, fabler og fortellinger gå på teater/ museer, Frognerparken, zoologiskmuseum, litteraturhuset o.l la barna prøve ut ulike materialer som maling, fargeblyanter, papir, plastelina, garn og ulike naturmaterialer Finne inspirasjon, glede og lyst til å uttrykke seg kreativt. Prosessen er det viktigste, ikke nødvendigvis resultatet bruke musikk og sang i samlinger og lek    rollelek, dramatisere for og med barna gi barna tilgang på utkledningutstyr som klær, vesker, sko, hatter Få et forhold til barnekultur. Få kjennskap til gjenbruk av materialer Karneval og barnas egen utstilling

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

NATUR MILJØ TEKNIKK

fokusere på glede og opplevelser når vi er på tur samtale om turene og opplevelsene i for- og etterkant ta med ulike funn inn i barnehagen til utforsking, vise interesse og nysgjerrighet, og undre oss sammen med barna og Lære å kjenne forskjellen på ulike materialers teksturer (overflater) Rusken aksjonen – plukker søppel rundt barnehagen. Barna opplever naturen til alle årstider og i all slags vær og blir kjent med ulike dyr/ insekter gjennom bilder, bøker, sanger og regler

fokusere på glede og opplevelser når vi er på tur samtale om turene og opplevelsene i for- og etterkant ta med ulike funn inn i barnehagen til utforsking vise interesse og nysgjerrighet, og undre oss sammen med barna og Lære å kjenne forskjellen på ulike materialers teksturer (overflater) Rusken aksjonen i og rundt barnehagen Bli kjent med vær, dager, årstider. Lage mat av ting man finner i naturen, f. ex eplemost. endringer i naturen gjennom året (f.eks ulike farger, hva skjer med et løvtre gjennom året?) øke barnas kjennskap til dyr, planter (blomster), fugler, bær, sopp etc. IKT- har tilgang på nettbrett/data

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

ETIKK RELIGION FILOSOFI

skape rom i hverdagen for opplevelser, undring og samtale Markere høytider som jul, påske, 17mai, FN dagen og Samenes dag. markere høytider fra ulike kulturer, som er representerte i barnehagen hjelpe barna med å finne egne løsninger i konfliktsituasjoner møte barna med respekt og alvor, og støtte dem i sin egen identitet og anerkjenne barnets følelser. Vi oppfordrer barna til å vise sosial kompetanse (lytte til hverandre, bry seg om hverandre, trøste, vente på tur).     .

stille spørsmål, og filosofere sammen med barna Markere høytider som jul, påske, 17mai, FN dagen, og Samenes dag. markere høytider fra ulike kulturer, som er representerte i barnehagen skape rom i hverdagen for opplevelser og undring hjelpe barna med å finne egne løsninger i konfliktsituasjoner møte barna med respekt og alvor, og støtte dem i sin egen identitet og anerkjenne barnets følelser. Barna får kjennskap til barnehagens høytider og tradisjoner. Vi oppfordrer barna til å vise sosial kompetanse (lytte til hverandre, bry seg om hverandre, trøste, vente på tur)

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

NÆRMILJØ SAMFUNN

ta barna med på turer i nærmiljøet benytte offentlig kommunikasjon, og tar turer til biblioteket, butikk o.l. besøke områdene hvor barna bor personalet lytter, og følger opp barnas initiativ

ta barna med på turer i nærmiljøet benytte offentlig kommunikasjon, og tar turer til biblioteket o.l. besøke områdene hvor barna bor personalet lytter, og følger opp barnas initiativ

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

ANTALL FORM ROM

bruke matematiske begreper i dagligtalen leke med de fysiske formene, og benevner dem.. bruke telleregler, ellinger, sanger etc kontruksjonslek Møte tall visuelt og med språk. Gir barna konkrete opplevelser med romfølelse (gjemme seg i kasser, under bord og stoler). Enkle puslespill Hinderløype med plassering – over – under – bak.

bruke matematiske begreper i dagligtalen leke med de fysiske formene, og benevner dem bruke telleregler, ellinger tellesanger kontruksjonslek Begynnende forståelse for størrelser og mengder, sortering Sammenligne mengder, geometri og mål/vekt Sortere. Dekke bord. Ukedagene.   Konstruksjon, hyttebygging. Puslespill med tallbilde og Lego. Bruke begreper som inneholder beskrivelse av former når man leker/ har samtaler.

BARNEHAGEN HAR INGEN SKOLESTARTERE

Årsplan og Praktisk info.

Innhold

Innledning. 3

Om barnehagen. 3

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene 4

Barnehagens mål og satsinger 4

Danning gjennom omsorg, lek og læring. 5

Barns medvirkning. 5

Samarbeid med barnas hjem.. 6

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling. 6

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. 7

Sosial kompetanse. 7

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. 8

Planlegging, dokumentasjon og vurdering. 8

Progresjonsplan for de syv fagområdene. 9

Kalender 15

Om årsplanmalen. 16

Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre.

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Om barnehagen

Trollungene familiebarnehage er en privatdrevet barnehage som ble etablert i 1997. Barnehagen tilbyr plass for 8 barn i alderen 1-3 år. Barnehagen holder til i en villa i Hellerdveien nr 140 helt inntil Østmarka med alt den har å by på. Barnehagen har også egen lekeplass på baksiden av huset.
Barnehagen har ansatt førskolelærer 10 timer i uken hvor av 8 timer i barnehagen.

Barnehagens åpningstid er fra 07.30-16.30

Vi er ekstra godt bemannet, spesielt på turdager.

Vi som jobber her

Eier: Nina Møller tlf. nr.920 37 413
Pedagogisk veileder: Rachel Stranden

Assistent: Ebru yasar

Assistent Nessrine shalabi
Assistent Mathilde Elisen

Samarbeid med Knærten familiebarnehage        
Trollungene familiebarnehage har også dette barnehageåret inngått samarbeid med Knærten familiebarnehage. For personalet innebærer dette et større faglig og sosialt nettverk og diskusjonforum. Barnehagene vil besøke hverandre, og barna vil bli kjent med hverandre gjennom turer, utflukter, aktivitetsdager, fellesarrangementer og kurs.

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

 • Alle barn skal kunne norsk før skolestart.
 • Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager
 • Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns språkutvikling.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Høytlesning / lett tilgang til bøker, fortellinger, rim og sang i hverdagen og i samlingstunder
 • Samtale med barna, gjenta og bekrefte det de sier, og henviser til konkreter
 • Barnehagen organiserer lekegrupper og andre smågrupper for å støtte opp rundt barns språklige og sosiale utvikling.
 • Bruke språk, ord og utrykk aktivt i alle hverdagssituasjoner, og bruker observasjonsverktøyet TRAS (Tidlig registrering av språk) ved fokus på barn som har sen språklig utvikling. Tegn til tale
 • Bruke” ABC og 123” i lese og skriveforberedene arbeid. Barnehagen arbeider jevnlig med egen kompetanseutvikling både internt og eksternt innenfor rammene barnehagen har.

Barnehagens mål og satsinger

Trollungene barnehage er en liten barnehage med barn i alder 1-3 år.

 • Målet er at alle barn skal føle seg trygge og bli kjent med hverandre
 •  Vi vektlegger at barna skal lære å ta hensyn til hverandre

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Barna lærer å vente på tur og dele med andre.
 • Vi ivaretar barnets behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.
 •  Vi ser på bilder av barna og snakker om dem og familiene.
 •  Barnehagen gir det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne.

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN

Danning gjennom omsorg, lek og læring

 • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 • Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Barnehagen samarbeider og informerer foresatte i hverdagen. Foreldresamtaler og foreldremøter ivaretar vurderinger av barnets progresjon og danningsnivå.
 • Vi skal støtte barna i å løse konflikter og bygge relasjoner. I samarbeidet rundt barna er ansatte og foreldre bevisst sin voksenrolle som modell og veileder –” ord og handling følger hverandre” .
 • Vi gir barna positive læringsopplevelser alene og med andre. Gjennomføres i små og store grupper og en-til-en med voksen (f.eks turer utenfor barnehagen, lytte til barnas innspill med positiv nysgjerrighet, utvide barnas interesser for et tema, barnas samling m.m)
 • Vi markerer høytider som jul, påske, 17mai, FN dagen og Samenes nasjonale dag.      
 •  Vi markerer også høytider fra ulike kulturer, som er representerte i barnehagen.
 • møte barna med respekt og alvor, og støtte dem i sin egen identitet og skape rom i hverdagen for opplevelser og undring.

Barns medvirkning

 • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
 • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
 • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Samtaler med barna gjennomføres jevnlig i barnehagen. Vi må ha rom for spontanitet og barns medvirkning.  Barn skal bli sett hørt og tatt på alvor.  Personalet er lydhør for barnets opplevelser og imøtekommer en del av deres ønsker om aktiviteter.
 • Vi har jevnlige personalmøter der stort og smått om barnehagens utvikling og behov blir tatt opp. Vi legger planer for ting som skal skje fremover. Barns erfaringer og synspunkter skal gå igjen i barnehagens planer. 
 • Det er 5 planleggingsdager i løpet av året der vi vurderer kvalitet i det daglige samspillet og av planarbeidet. Dette er viktig for å fornye barnehagens innhold.

Samarbeid med barnas hjem

 • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Det er daglig dialog mellom foresatte og barnehagens ansatte. Foreldre og barn blir møtt ved henting og levering, ved at vi hilser hyggelig på hverandre. Gjensidig informasjon om ting som berører barnets helse, opplevelser og læring utveksles.
 • Det vil bli avholdt 1-2 foreldremøter i løpet av året. Et foreldremøte ved begynnelsen av nytt barnehageår. Brukerundersøkelse 1 gang pr år.
 • Alle foreldre får ved opptak i barnehagen tilsendt årsplanen/vedtekter/ helseskriv og viktig info.
 • Foreldresamtaler holdes 1-2 ganger i året eller etter behov.
 •  SU godkjenner barnehagens årsplan og skal uttale seg i saker som har stor betydning for barnehagen.

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

 • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi er aktive voksne som deltar i barns lek inne og ute og legger til rette for ulike aktiviteter.  Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter.
 • Vi har leker/utstyr som inspirerer til ulike typer lek, utvikling og glede.           
 •    Vi og har fokus på et gitt tema hver måned og tilpasser aktiviteter, sanger, bøker etc.
 • Vi har aktiviteter hvor barna, gjennom lek, øver på kroppsbeherskelse, motorikk, koordinasjon og balanse Vi går turer i ulikt terreng. Faste turdager.                  Vi inkluderer nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
 • Vi gir barna god tid til fri lek ute og inne.

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

 • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
 • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi markerer høytider fra ulike kulturer, som er representerte i barnehagen og oppfordrer foreldrene til å komme med mat fra sin kultur
 • Vi møter barna med respekt og alvor, og støtte dem i sin egen identitet
 • Vi fremmer positive holdninger som motvirker avvisning, utestenging og erting
 • Vi prøver å se hvert enkelt barn og hva det enkelte barnet har behov for/ er moden for og legger til rette for den gode leken på tvers av kjønn og alder.    Alle er like mye verdt, og blir sett ut fra sine forutsetninger.
 • Barnehagen oppfordrer og legger til rette for lek og aktiviteter som bryter med tradisjonelt kjønnsrolleperspektiv.

Sosial kompetanse

 • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
 • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

 • Vi skal være aktive og tydelige voksne rollemodeller som reflekterer over vårt eget samspill og væremåte med barn, og voksne som bærer preg av glede humor og respekt og som jobber for å skape et varmt og inkluderende barnehagemiljø.
 • Vi gir barna utfordringer tilpasset deres ferdigheter, slik at alle barna skal få oppleve mestringsfølelse.
 • Vi motiverer og oppmuntrer barna til å bruke språket aktivt i gruppe, eksempel i samlingsstund og felles måltider hvor barna får trene på å lytte til hverandre, komme med ønsker, synge, vise frem noe, fortelle, vente på tur osv.
 • Vi skal skape et trygt lekemiljø der barnet kan få utforske leken, finne sin rolle og få en forståelse for lekens regler. Å gi rom for lek og rollelek er spesielt viktig for utviklingen av sosial kompetanse. For at barn skal få opprettet vennskap seg i mellom er det også viktig å gi rom for den frie leken.
 • Personalet er bevisst på å bygge videre på alt det positive barna gjør, i stedet for å fokusere på det negative (positiv forsterkning). Vi gir barna støtte og veiledning i å løse eventuelle konflikter selv.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

 • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.

Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.

Trollungene er en barnehage for barn mellom 1-3 år og har derfor ingen skolestartere.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
 • Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
 • Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Dokumentasjon er vårt redskap for å synliggjøre barnas læringsprosesser og utvikling overfor andre og oss selv. Dokumentasjon gir også grunnlag for vurdering og videreutvikling.
 • Vi sender ut månedsplan hver måned med tema og aktiviteter som skal komme, og evaluering av aktiviteter som har vært.  
 • Evalueringer av tiltakene i årsplanen opp mot månedsplaner, gjøres kontinuerlig gjennom hele året både av barn, foresatte og ansatte.
 • Det dokumenteres ved bruk av ulike observasjonsmetoder og pedagogisk verktøy. Observasjoner av barnas relasjoner, barnas utvikling over tid, hele barnegruppen og hvert enkelt barn.
 • Månedsplaner med evaluering fra mnd før, Dagrapporter/ daglig samtaler, nettside, bilder, foreldresamtaler og Brukerundersøkelse.

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

 • Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 • Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
 • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Nyeste kommentarer

01.06 | 17:58

En barnehage å anbefale! Barna er ofte på turer og de ansatte er flinke til å se behovet til hvert enkelt barn. Datteren vår elsker å være i barnehagen og vi alle kommer til å savne de ansatte.

23.10 | 08:43

Anbefales absolutt! Personalet er fokusert på barna og som foreldre gav dette oss stor trygghet. Mange aktiviteter, veldig god organisering, vakker beliggenhet. Vi savner dere veldig!

13.06 | 06:48

Jenta vår er snart ferdig her. Hun har hatt det fantastisk og lyser opp hver morgen når vi skal i barnehagen. Lite lokale? Ja, men de er ute så mye som mulig. Perfekt! Flotte voksne som bryr seg.

31.03 | 09:47

Vi savner denne fantastiske,unike BHG sårt hver dag. Følte oss alltid trygge og godt ivaretatt. Jenta mi ville aldri hjem. De ansatte bryr seg genuint om barna våre og viser en fantastisk omsorg

Del denne siden

Kalender Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.


DATO

INNHOLD

Januar

Aketur til Skullerud, brannøvelse

Februar

karneval, fastelavn, Markere Samenes nasjonaldag

Mars

Besøke bondegård,  Tur for å se hvor barna bor

April

påskeforberedelser, påskefrokost med foreldrene. 

Mai

17 mai feiring, Foreldresamtaler – Førstehjelpskurs med foreldre

Juni

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet, Tur til Amadeusparken

Juli

SOMMERFERIE

August

Tilvenning av nye barn

September

Plukke epler/ bær, Foreldremøte, Brannøvelse

Oktober

Tur til zoologisk museum/ Litteraturhuset,  Foreldresamtaler, Markere  FN dagen

November

Barnehagefotografering, teaterbesøk

Desember

juleforberedelser, advent, Lucia, nissefest

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer:

Nina Møller / Rachel Stranden


Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg 

Om årsplanmalen


Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo.                       Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen.                                                                                 Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan.

Styringsdokumenter:

 • Lov om barnehage
 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Oslo kommunes budsjett
 • Bydelens budsjett
 • Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 • Barnehagens vedtekter
 • Veilederen ABC og 1,2,3

Årsplanmalen er utarbeidet som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.

www.barnehager.oslo.kommune.no | postmottak@byr.oslo.kommune.no | tlf: 21802180

TROLLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE

Tlf:92037413

PRAKTISK INFORMASJON 

Vi som jobber her

Eier: Nina Møller (tlf. 920 37 413)
Pedagogisk veileder: Rachel Stranden
Assistent: Ebru yasar
Assistent : Nassrine Shalabi
Assistent: Mathilde Elisen

DAGSRYTME  

07.30                Barnehagen åpner
08.00 – 08.30    Frokost
08.30 – 11.00     Aktivitet, frilek, inne/ ute
11.00  – 11.15     Samling
11.15  - 12.00      Lunsj (matpakke.)
                          (Barnehagen lager varm mat onsdagene)
12.00  – 14.30     Bleieskift, hvilestund           
14.45  – 15.15      Ettermiddagsmåltid (frukt / yoghurt)
15.15  - 16.20      Rolig aktivitet inne/ ute etter årstid
16.20  – 16.30     Store og små rydder
16.30                   Barnehagen stenger, og alle må være hentet

Bleieskift                                                                                Bleier kjøpes inn av barnehagen og byttes ved behov.

Oppslagstavla
Henger ved utgangsdøren i gangen. Ta en titt - her henger bilder fra turer, månedsplan og annen viktig informasjon til foreldrene!

Klær og utstyr
Alle barna må ha hensiktsmessige klær tilpasset værforholdene. Vi er ute i all slags vær, og barna må ha utstyr som gir god bevegelse og holder dem varme og tørre. Alle må ha minst et sett skiftetøy liggende. Vi henger skittent tøy i pose på garderobeplassen- ta da med rent tøy dagen etter. Ytterklær sendes hjem til vask etter behov, ofte på fredager. Sengetøy blir vasket her siste fredag i mnd. Eller etter behov.

Alle personlige eiendeler som klær, sko og matbokser mm. må navnes. Dette minsker risikoen for at noe blir borte, og gjør det lettere for oss med påkledning etc.  

Syke barn
Se eget skriv om dette emnet. Barn som går i barnehagen må være friske nok til å følge barnehagens rutiner, dette innebærer også utelek. Barna skal ha en feberfri dag hjemme før det begynner i barnehagen igjen etter sykdom. Barn med diarè/oppkast må være symtomfrie i 48 timer før de kommer tilbake i barnehagen., da dette er meget smittsomt. De må ha begynt å spise igjen og holde på maten. Vi ringer dere og gjør avtale om henting dersom barnet blir sykt hos oss, eller virker ute av form en dag. Husk å gi oss beskjed dersom barnet må være hjemme en dag.

Kjernetid
Barnehagen har kjernetid mellom kl. 9.30 og 14.30. Dersom dere leverer barnet senere eller henter tidligere en dag, vil vi ha beskjed. Vi skal ha beskjed dersom noen andre skal hente barnet en dag, eller dersom barnet skal ha fri fra barnehagen. Barnet vil ikke bli utlevert til andre, uten at personalet har fått beskjed.

Fødselsdager
Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen. Barnet får krone på hodet, og selvfølgelig synger vi bursdagssangen! Foreldrene har med noe godt vi kan kose oss med. ( helst sukkerfrie alternativer)  Dersom dagen faller på en dag barnehagen er stengt, vil vi markere dagen på forhånd. Gjør avtale med oss dersom dere ønsker detannerledes.

Markering av nasjonaldager representert i barnehagen                                 Vi markerer nasjonaldager som er representer i barnehagen ved at foreldrene tar med mat, musikk el. Fra sitt land.

Turdag
Hver torsdag har vi turdag. Vi bruker skogen mye med alt den har å by på, og på høsten setter vi opp lavvo slik at vi kan spise lunsj på et lunt sted.  En til to ganger i mnd. er vi på lengre turer med Knærten familiebarnehage.  Målet med turdagen er å bli kjent med nærmiljøet og oppleve noe annet enn til daglig.                                                                                                  Dersom barnet trenger noe spesielt utstyr eller må møte opp innen en bestemt tid, får dere beskjed på forhånd. Ved lengre turer og utflukter kan barnas sovetid bli noe forskjøvet.

Foreldrekaffe
Ca 1-2 ganger i halvåret har vi foreldrekaffe fra kl.15.00-16.30. Dette er ment som en uformell hyggestund og anledning til å treffe andre foreldre. I tillegg arrangerer vi Lucia, Påskefrokost.

Samarbeid med Knærten familiebarnehage        
Trollungene familiebarnehage har også dette barnehageåret inngått samarbeid med Knærten familiebarnehage. For personalet innebærer dette et større faglig og sosialt nettverk og diskusjonforum. Barnehagene vil besøke hverandre, og barna vil bli kjent med hverandre gjennom turer, utflukter, aktivitetsdager og fellesarrangementer.

S.U

Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget er barnehagens høyeste organ, og består av to valgte

foreldrerepresentanter, to representanter for personalet, og styrer.

SU godkjenner barnehagens årsplan og skal uttale seg i saker som har stor betydning for barnehagen.

SU engasjerer seg i foreldrestyrte aktiviteter som for eksempel sommerfest.

 SAMARBEID MED ANDRE

I Trollungene barnehage benytter vi oss av følgende samarbeidspartnere:

- Pedagogisk psykologisk tjeneste

- Barnevernet

- Helsestasjon

DOKUMENTASJON

Barnehagen har månedsplan som deles ut til foreldrene hver måned. Første side er et resymé over hva vi har gjort mnd. før med bilder fra turer, andre siden er hva vi har tenkt å gjøre mnd. som kommer. Vi har fokus på et gitt tema hver måned og tilpasser aktivitetene, sangene, bøkene etc.

Vi skriver dagsrapport når vi har vært på tur. Denne blir hengt på tavlen i gangen. Bilder fra turer blir også hengt opp her. Det samme blir også mnd. planen og annet viktig informasjon.

 Hvert enkelt barn får en perm i barnehagen, som noen av tegninger ol. blir samlet i. Permen får barnet med seg når det slutter. En del av tegningene blir også sendt hjem etter hvert. Noe av produktene blir også brukt til å pynte opp i barnehagen.

VURDERING

 foreldre/foresatte svarer på brukerundersøkelse om kvaliteten i barnehagen. Denne brukerundersøkelsen blir sendt til foreldrene på e-post.

Resultatene fra denne undersøkelsen blir nøye gjennomgått. Den blir diskutert på personalmøter, og barnehagen setter opp tiltak for å øke kvaliteten på de punktene med lavest score.

Dette blir videre presentert for foreldrene/foresatte på foreldremøte på høsten, det er også mulig for foreldre/foresatte å komme med innspill når det gjelder resultatene på brukerundersøkelsen.

 Eksempel på spørsmål er blant annet barnehagens uteområde, her er det viktig å også tenke på at vi ukentlig bruker skogen som vårt uteområde/ lekearena. Et annet eksempel er leker /utstyr. Dere ser oss gjerne ved henting og levering der frileken råder. Viktig å være klar over at vi har masse materiell vi bruker i våre organiserte aktiviteter med barna.

ÅRSOVERSIKT NÅR BARNEHAGEN ER STENGT

April:         03.04.23   Påskeferie tom. 10.04.23

Mai:            19.05.23 Planleggingsdag

juli:               01.07.23 - 31.07.23  sommerferie

August:       01.08.23 planleggingsdag

November:  03.11.23   planleggingsdag (de ansatte skal på kurs)


Desember:    22.12.23    planleggingsdag


Desember:   juleferie f.o.m 23.12.23 t.o.m 01.01.24

RUTINER OG HVERDAGSSITUASJONER

Barna kommer
Vi legger vekt på at alle skal føle seg velkomne, og at foreldre kjenner seg trygge på at barna har det godt hos oss.

Frilek
Er i utgangspunktet lek som barna velger selv, men barn i denne alderen trenger aktiv deltagelse av oss voksne for å komme i gang og unngå konflikter. Vår rolle er å stille opp på barnas premisser. Vi må gi rom og plass åbidra medvariert lekemateriell.

Samlingstund
Er med på å skape fellesskapsfølelse., Vi har samlingsstund hver dag med kalender, værmelding, sang og lesing av Bøker. Noen sanger går igjen gjennom året andre knyttet til det aktuelle temaet vi jobber med eller etter barnas ønsker.

Måltidene
Under måltidene vil vi ha en mest mulig rolig og avslappet atmosfære. Barna skal kunne spise i fred og ro, og vi bruker tiden til småprat og hygge. Dette skaper også trygghet og fellesskap. Barna lærer å vaske hender og vente på tur, ytre ønske om det de vil ha, og øver selvstendighet.                                                                                                

Det er viktig at barna ikke blir levert eller hentet midt i et måltid, da dette skaper usikkerhet og uro blant barna.
Vi har varm mat 1 gang i uken.

Soving
Barn i denne alderen trenger et pusterom i løpet av barnehagedagen, og det er viktig for trivsel, humør og en god utvikling at alle får denne søvnen / hvilen midt på dagen. Hvilen hjelper også barna å sortere tanker, opplevelser og inntrykk. De minste barna sover best i vognene sine. Vognene står plassert utenfor et stort panoramavindu og er under tilsyn hele tiden. De eldste barna sover på madrass inne i barnehagelokalet. Ved sterk vind eller lavere temperaturer blir vognene plassert inne.

Rydding
Lekene i barnehagen har fast plass, og barna hjelper til å rydde tingene på plass. Vi har felles ryddetid før vi går ut, før måltidene og før vi går inn. 

Avslutning på dagen
Etter ettermiddagsmaten går barnehagedagen mot slutten. Vi legger opp til en rolig avslutning på dagen, med bøker, puslespill eller musikk. På godværsdager går vi ut en tur. Foreldre må være i barnehagen i god tid før stengetid, slik at det blir god tid til påkledning og nødvendig utveksling av informasjon.

MÅNED

TEMA

MÅL

METODE

januar

Vinter Snø og is Brannøvelse

Lære om vinteren, gi varierte erfaringer og opplevelser med utgangspunkt i årstider

Ake, lage snømann/ snøengler, rim, regler og sanger. Lese om Eldar og Vanja. Vi prøver brannalarmen

Februar

Farger Karneval  Fastelavn Dans, bevegelse og musikk      Samenes nasjonaldag.

Moro med utkledning, lære om fargene, bli kjent med karnevalstradisjonen og fastelavn Utfolde seg til musikk og rytmer, bli kjent med enkle rytmeinstrumenter. Musikk som inspirasjon til glede og rekreasjon, en uttrykksform Bli kjent med Samisk kultur

Bake fastelavnsboller og lage fastelavnsris. Formingsaktiviteter, sang, karnevalsfeiring. Bevegelsessanger, rytmeinstrumenter, danse. Lytte og slappe av til musikk. sanger, fortellinger, dramatisering av sanger. Farge det samiske flagget             Høre på joik, spise reinsdyrs gryte

Mars

Husdyr   Hvor bor vi

Lære navn og litt om de vanligste husdyrene våre.   Vise barna at vi bor i forskjellige hus.

Se på bilder, øve på dyrelyder, synge sanger om dyr, besøke bondegård.   Ta bilde av barna ved husene og Snakke om hvordan vi bor

April

Påskeforberedelser    Våren/blomster

Snakke om påske og tradisjoner knyttet til høytiden. Naturen forandrer seg - se og lære om hva som skjer når snøen blir borte.

Ha påskefrokost, lage enkel påskepynt, sanger og fortellinger   Turer, så karse og blomsterfrø. Lære hva de forskjellige vårblomstene heter.

Mai

17. mai                                                   Tall/ Former/ Størrelser Likheter/ulikheter

Lære og ivareta tradisjoner rundt nasjonaldagen Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former, størrelse og likheter/ulikheter

Formingsaktiviteter, sang,   17.maifest i barnehagen. Personalet må være lyttende, oppmerksomme, resonnere og undre seg sammen med barna. Vi kommer til å bruke bl.a spill, klosser, tellemateriell og ulike former..

Juni

Sommer Blomster Fysikk, aktivitet og helse

Lære om årstiden, gi varierte opplevelser og erfaringer. Lære navn på de vanligste blomstene.. Utvikle motoriske ferdigheter. Lage en hyggelig avslutning på barnehageåret

Turer, plukke blomster, synge sanger.   Hinderløype, ballspill, Grovmotoriske aktiviteter. Tur til Amadeusparken Sommerfest med foreldre og søsken

MÅNED

TEMA

MÅL

METODE

August

Tilvenning Bli kjent Kroppen min

Bli kjent med hverandre, skape en positiv atmosfære i trygge rammer. Lære navn på og bruke forskjellige kroppsdeler

Ved innlæring av rutiner, måltid, samlingsstund, navnesanger og bevegelsesleker

September

Høsten Frukt Bær Følelser Brannvern

Lære  om høsten, frukt, bær, og forandringer i naturen. Bli litt kjent med de ulike følelsene våre.                                                                 Lære barna litt om brannvern

Oppleve, snakke om og erfare endringer i naturen. Plukke og smake frukt og bær,  lære hva de forskjellige heter og hvor de vokser. Lage eplekake, eple/pæretrykk, blåbærsyltetøy  Snakke om de ulike følelsene vi har, se på bilder og lese bøker. Lese om Eldar og Vanja

Oktober

Farger Skogen om høsten Skogsdyr Grønnsaker   Språk,tekst,kommunikasjon   FN dagen

Se og snakke om forandringer i naturen. Høstfarger. Lære navn og litt om de mest kjente skogsdyrene. Lære om de forskjellige grønnsakene . Bli sett, anerkjent for sine ønsker. Barna lærer å lytte til Hverandre. Medbestemmelsesrett og få en positiv selvfølelse. Barns rettigheter

Plukke blader, lage høstbilde Gå tur i skogen,  sanger og samtaler om skogsdyr, Zoologisk museum. Lære navn på de forskjellige grønnsakene og hvor de vokser. Kjøpe grønnsaker og lage grønnsakssuppe. Brukes i hverdagslig aktiviteter. Bruk av ulike språkmateriale. Benevner gjenstander og aktiviteter. Snakke om, vise bilder av barns rettigheter.

November

Eventyr     Omsorg og vennskap

Formidle den kulturarven som ligger i eventyrene og sangene, Skape hyggelige minner knyttet til det å bli fortalt for. Utvikle fantasi og skaperevne.  Barna lærer seg nestekjærlighet overfor hverandre. At alle er like mye verd.

Lese, fortelle og dramatisere ved hjelp av flanellograf og bordteater. La barna selv få prøve seg på å spille roller.   Snakke om hverdagshendelser/ praksisfortellinger.

Desember

Jul og juleforberedelser Advent Lucia Nissefest

Skape en rolig adventstid, oppleve glede ved å lage og gi bort gaver, utvikle fellesskapsfølelsen, bli kjent med Lucia og juletradisjonen, Ha en hyggelig nissefest før jul

Tenne adventslys, henge opp kalender. Bake peppekaker, lage enkle gaver og julepynt, nisseverksted, julesanger og fortellinger. Øve på luciasangen, bake lucekatter. Nissefest med grøt og nissefest.